Edikasyon: Fimen se reklam pou lanmò

Anpil moun pran plezi nan fimen, men yo pa janm konnen ki danje fimen gen ladan l. Jodi a nou vle fè w konnen lè w pran fimen kòm metye, se yon fòm pwomosyon w ap fè pou fè konnen ke lanmò Dous.

Toupatou nan mond lan timoun kou granmoun fimen, gen sa ki fimen pou bliye pwoblèm, e gen lòt ki fè l pou fè tèt yo plezi paske yo wè yon moun ap fè l oubyen enfliyans zanmizanmi, nan plede fimen tout jounen li vin devni yon abitid se konsa w tande se Lwa ki fè sesi ki fè sela.

Anpil nan fimè yo pa arive konnen gran konsekans fimen, genyen ki konnen ki anvi kite l, elas, yo gentan twò abitye epi tou yo poko atake pa konsekans metye sila gen moun ki konn menm di se manti si fimen te yon bagay ki nwizib pou lasante vre yo t’ ap gentan mouri, se konsa yo pa met nan tèt yo jou fèy tonbe nan dlo se pa jou sa a l ap pouri. Nan atik sa a n ap raple w ke fimen se yon gwo danje, Fimen se yon bagay ki lakòz plis pwoblèm sante, pami yo gen Kansè Poumon ki se kansè ki touye plis moun, men se kansè ki pi fasil pou evite tou. Fimen lakòz prèske 9 sou 10 ka kansè poumon.

• Divèsite ” Fumeur/Fimè ”
1-Tabajis Aktif
2-Tabajis Pasif

Definisyon chak fimè yo: 1 an se pou moun ki gen metye a. 2 se moun ki chita bò kote moun k’ap fimen an, se sak fè yo di nou pa rete bò kote moun k’ap fimen, fimen fè plis dega sou tabajis Pasif la ke Aktif la paske aktif la rale l epi li pouse l deyò, pasif la respire l vle pa vle.

Kèk Pwoblèm tabak lakòz
Tabak koz pwoblèm kadyo vaskilè, Tansyon ak divès kalite Timè ak lòt ankò .

Yon moun ki kanpe fimen Poumon l’ ap vin nòmal menm jan l te ye a. Pa fimen pou pwoteje tèt ou pitit ou fanmi w’ e tout sosyete a.

Byento n’ap gen plis detay sou Kansè Poumon e swit ak lòt pwoblèm fimen ka koze

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *